Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Partijen

VerkoperBOOMEXPERT BV, met zetel te Vijflindenlaan 22, 9630 Zwalm, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0827.003.885 (e-mailadres: info@cylfi.be).

Koperiedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten koopt via www.cylfi.com

Consument-Koperiedere koper en natuurlijke persoon die uitsluitend voor private doeleinden handelt.

2. Toepassing

2.1 Door het plaatsen van de bestelling, verklaart de Koper kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.

2.2 De rechtsverhoudingtussen de Verkoper en de Koper wordt beheerst door deze Algemene VoorwaardenAfwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper. De Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden en de inhoud van de website en/of de webshop aan te passen en/of aan te vullen, indien daartoe gegronde redenen bestaan.

2.3 Behoudens indien de Koper schriftelijk heeft meegedeeld de taal van deze Algemene Voorwaarden niet machtig te zijn, bevestigt hij deze te begrijpen.

2.4 Alle Overeenkomsten worden bewust aangegaan door partijen, met kennis van zaken en zonder onderlinge onafhankelijkheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat een evenwichtige relatie is tot stand gekomen in het licht van de algemene economie van de overeenkomst en de geldende handelsgebruiken in de sector.

3. Prijs

3.1 De prijzen zijn in EURO, zijn incl. BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij anders bepaald,en bevatten alle wettelijke toebehoren.

3.2 De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, indien daartoe gegronde redenen bestaan, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De met een Consument-Koper overeengekomen verkoopprijs is niet herzienbaar.

4. Bestelling

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper een bevestiging ontvangt van zijn bestelling.

4.2 Zodra de Verkoper de bestelling ontvangt, wordt de bestelling met alle zorg verwerkt. De Verkoper neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van en de uitvoering van bestellingen van Producten.

5. Betaling

5.1 Alle betalingen gebeuren contant, netto en zonder enige aftrekEen cheque of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt, vormt geen bevrijdende betaling. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling na het effectief ontvangen van de volledige prijs. De uitgifte van ongedekte cheques of om het even welk ander probleem dat de Verkoper hindert te betaling te ontvangen van de titel die hem ter betaling wordt overhandigd, betekent een zware fout op basis waarvan de Verkoper de Overeenkomst kan ontbinden en een schadevergoeding kan vorderen.

5.2 De facturen zijn betaalbaar op 30 dagenBij gebrek aan betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% op de nog verschuldigde sommen verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de nog verschuldigde sommen, met een minimum van 50 euro, ter vergoeding van onder meer, doch niet uitsluitend: bijkomende administratieve onkosten voor de invordering, openhouden van het dossier, achternageloop, uitstel van investering van de kapitalen in de eigen zaak. In deze schadevergoeding zijn de gerechtskosten en verwijlinteresten niet inbegrepen. De Verkoper behoudt het recht om de werkelijke schade te vorderen.

5.3 In geval van laattijdige betaling vervallen ook alle eventuele betalingstermijnen. Bij wanbetaling van één factuur worden alle schuldvorderingen op dezelfde Koper onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Ingeval van laattijdige betaling is de Verkoper gerechtigd al haar verbintenissen ten aanzien van de Koper op te schorten. De Verkoper is slechts gehouden tot levering na integrale betaling door de Klant.

5.5 Onverminderd het herroepingsrecht van de Consument-Koper conform Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de Overeenkomst geacht ontbonden te zijn lastens de Koper, indien de Koper zijn aankoop annuleert na het sluiten van de overeenkomst en voor de levering. De Verkoper heeft desgevallend daarenboven recht op een verbrekingsvergoeding van 15% van het aankoopbedrag, onverminderd het recht van de Verkoper om een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijke schade.

6. Eigendomsvoorbehoud

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Producten de volledige en exclusieve eigendom blijven van de Verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom en bijkomende kosten. De Koper zal zich ervan onthouden tot het ogenblik van de volledige betaling van de Producten, om er om het even welke manier over te beschikken (gebruiken, doorverkopen,…).

7. Levering en leveringstermijnen

7.1 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen kan de Koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

7.2 De Koper is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van zijn (contact)gegevens.

7.3 De Verkoper verbindt zich ertoe de Producten in goede staat te versturen. De Producten worden vervoerd op risico en op kosten van de Klant, ook wanneer er franco wordt geleverd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de productie van het bestelde Product zou worden stopgezet omwille van een reden buiten de wil en controle van de Verkoper, is de Overeenkomst van rechtswege ontbonden.

8. Herroepingsrecht voor de Consument-Koper bij verkoop op afstand/buiten de verkoopsruimte

8.1 De Consument-Koper heeft het recht om de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te herroepen door middel van het verzenden van het herroepingsformulier(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files…). Het betaalde bedrag wordt dan terugbetaald op dezelfde wijzeals de initiële betaling.De verzendkosten zijn voor rekening van de Koper.

8.2 Indien de Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht dienen de Producten in originele staat en in de originele verpakking te worden teruggestuurd. De geretourneerde Producten worden niet teruggenomen, indien ze gebruikt en/of beschadigd zijn.

8.3 Producten die buiten de retourtijd van 14 dagen worden teruggezonden, worden niet aanvaard.

9. Wettelijke garantie Consument-Koper

De Verkoper is ten aanzien van de Consument-Koper aansprakelijk voor de gebreken die zich manifesteren binnen de 24 maanden (vanaf de dag van de levering die reeds bestonden op het ogenblik van levering (artikel 1649bis t.e.m. artikel 1649octies BW). Elk verborgen gebrek dat zich manifesteert binnen de periode van 6 maanden na de levering, wordt behoudens het bewijs van tegendeel door de Verkoper, geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de levering. Na het verstrijken van deze periode van zes maanden behoudt de Consument zijn rechten indien hij zelf kan aantonen dat het beweerdelijk verborgen gebrek reeds bestond op het tijdstip van levering. Het verborgen gebrek moet aan de Verkoper per aangetekende brief worden gemeld binnen een termijn van maximum twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

10. Overmacht

10.1 Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van de Partij die de nakoming van diens verbintenissen geheel of gedeeltelijk verhindert. Het gaat onder meer, doch niet uitsluitend om: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de website, niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

10.2 Een Partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere partij hiervan binnen de acht kalenderdagen van zijn kennisname van het voorval op de hoogte.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De Verkoper verbindt zich ertoe naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade uit het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

11.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot maximaal de kostprijs van de Producten. Onverminderd hetgeen in Artikel 11.3 bepaald, komt geen (gevolg)schade in aanmerking voor vergoeding, alsook is de aansprakelijkheid van de Verkoper uitgesloten wanneer de schade wordt veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de Klant of een derde of door een gebruik van de Producten dat niet in overeenstemming is met de regels van de kunst of de voorschriften.

11.3 Alle in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing ingeval van opzet of grove fout van de Verkoper en haar aangestelden of lasthebbers of ingeval dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving dergelijke beperkingen niet toestaan.

12. Privacy

De Verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en enkel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en met het oog op opvolging en klantmanagement. Meer informatie omtrent het Privacybeleid van de Verkoper is terug te vinden op de website. De Koper verklaart uitdrukkelijk het Privacybeleid van de Verkoper te hebben geraadpleegd en doorgenomen voorafgaand aan zijn bestellingVragen omtrent het Privacybeleid kunnen worden gesteld per e-mail of per brief.

13. Klachten

De Koper kan tot 30 dagen na het ontstaan van een klacht, de klacht overmaken per e-mail of per post. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op.

14. Nietigheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst voor gevolg. De overige bepalingen blijven onverkort gelden. Indien een beding is aangetast met nietigheid, wordt dit vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de Partijen.

15. Toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid en de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen worden beheerst door het Belgisch recht en worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van het arrondissement Gent.