Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. Partijen

Verkoper: SKYGREEN BV, met zetel te Vijflindenlaan 22, 9630 Zwalm, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0741.639.135 (e-mailadres: info@cylfi.be).

Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten koopt via www.cylfi.com

Consument-Koper: iedere koper en natuurlijke persoon die uitsluitend voor private doeleinden handelt.

 

 1. Toepassing

2.1 Door het plaatsen van de bestelling, verklaart de Koper kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.

2.2 De rechtsverhoudingtussen de Verkoper en de Koper wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper. De Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden en de inhoud van de website en/of de webshop aan te passen en/of aan te vullen, indien daartoe gegronde redenen bestaan.

2.3 Behoudens indien de Koper schriftelijk heeft meegedeeld de taal van deze Algemene Voorwaarden niet machtig te zijn, bevestigt hij deze te begrijpen.

2.4 Alle Overeenkomsten worden bewust aangegaan door partijen, met kennis van zaken en zonder onderlinge onafhankelijkheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat een evenwichtige relatie is tot stand gekomen in het licht van de algemene economie van de overeenkomst en de geldende handelsgebruiken in de sector.

 

 1. Prijs

3.1 De prijzen zijn in EURO, zijn incl. BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij anders bepaald, en bevatten alle wettelijke toebehoren.

3.2 De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, indien daartoe gegronde redenen bestaan, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De met een Consument-Koper overeengekomen verkoopprijs is niet herzienbaar.

 

 1. Bestelling

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper een bevestiging ontvangt van zijn bestelling.

4.2 Zodra de Verkoper de bestelling ontvangt, wordt de bestelling met alle zorg verwerkt. De Verkoper neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van en de uitvoering van bestellingen van Producten.

 

 1. Betaling

5.1 Alle betalingen gebeuren contant, netto en zonder enige aftrek. 

5.2 De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% op de nog verschuldigde sommen verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12% van de nog verschuldigde sommen, met een minimum van 50 euro, ter vergoeding van onder meer, doch niet uitsluitend: bijkomende administratieve onkosten voor de invordering, openhouden van het dossier, achternageloop, uitstel van investering van de kapitalen in de eigen zaak. In deze schadevergoeding zijn de gerechtskosten en verwijlinteresten niet inbegrepen. De Verkoper behoudt het recht om de werkelijke schade te vorderen.

5.3 In geval van laattijdige betaling vervallen ook alle eventuele betalingstermijnen. Bij wanbetaling van één factuur worden alle schuldvorderingen op dezelfde Koper onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Ingeval van laattijdige betaling is de Verkoper gerechtigd al haar verbintenissen ten aanzien van de Koper op te schorten. De Verkoper is slechts gehouden tot levering na integrale betaling door de Klant.

5.5 Onverminderd het herroepingsrecht van de Consument-Koper conform Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de Overeenkomst geacht ontbonden te zijn lastens de Koper, indien de Koper zijn aankoop annuleert na het sluiten van de overeenkomst en voor de levering. De Verkoper heeft desgevallend daarenboven recht op een verbrekingsvergoeding van 15% van het aankoopbedrag, onverminderd het recht van de Verkoper om een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijke schade.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Producten de volledige en exclusieve eigendom blijven van de Verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom en bijkomende kosten. De Koper zal zich ervan onthouden tot het ogenblik van de volledige betaling van de Producten, om er om het even welke manier over te beschikken (gebruiken, doorverkopen,…).

 

 1. Verzend- en leveringsbeleid

7.1 Elk order wordt binnen de 48 uur verwerkt en binnen de 5 (vijf) dagen na verwerking geleverd. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen kan de Koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

7.2 De Koper is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van zijn (contact)gegevens.

7.3 De Verkoper verbindt zich ertoe de Producten in goede staat te versturen. De Producten worden vervoerd op risico en op kosten van de Klant, ook wanneer er franco wordt geleverd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de productie van het bestelde Product zou worden stopgezet omwille van een reden buiten de wil en controle van de Verkoper, is de Overeenkomst van rechtswege ontbonden.

7.4. Behoudens andersluidend beding, gebeurt de verzending binnen België via BPost (www.bpost.be).

 

 1. Retourbeleid voor Consument-Koper

8.1. De Consument-Koper heeft het recht om de bestelling tot hoogstens 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te herroepen door middel van het verzenden van het herroepingsformulier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files…). Het betaalde bedrag wordt dan terugbetaald op dezelfde wijze als de initiële betaling. De verzendkosten zijn voor rekening van de Koper.

8.2. Indien de Consument-Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht dienen de Producten in originele staat en in de originele verpakking te worden teruggestuurd. De geretourneerde Producten worden niet teruggenomen, indien ze gebruikt en/of beschadigd zijn.

8.3. Onverminderd het herroepingsrecht uit artikel 8.1., heeft elke Koper het recht op kosteloze vervanging (inclusief verzending) van het Product ingeval van defect(en) aan het Product. Dit recht geldt niet indien het defect of niet-functioneren (deels of volledig) te wijten is aan het foutief of nalatig gebruik door Koper.

 

 1. Overmacht

9.1 Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van de Partij die de nakoming van diens verbintenissen geheel of gedeeltelijk verhindert. Het gaat onder meer, doch niet uitsluitend om: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de website, niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

9.2 Een Partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere partij hiervan binnen de acht kalenderdagen van zijn kennisname van het voorval op de hoogte.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 De Verkoper verbindt zich ertoe naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade uit het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

10.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot maximaal de kostprijs van de Producten. Onverminderd hetgeen in Artikel 11.3 bepaald, komt geen (gevolg)schade in aanmerking voor vergoeding, alsook is de aansprakelijkheid van de Verkoper uitgesloten wanneer de schade wordt veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de Klant of een derde of door een gebruik van de Producten dat niet in overeenstemming is met de regels van de kunst of de voorschriften.

10.3 Alle in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing ingeval van opzet of grove fout van de Verkoper en haar aangestelden of lasthebbers of ingeval dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving dergelijke beperkingen niet toestaan.

 

 1. Privacy

De Verkoper  verwerkt de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en enkel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en met het oog op opvolging en klantmanagement. Meer informatie omtrent het Privacybeleid van de Verkoper is terug te vinden op de website. De Koper verklaart uitdrukkelijk het Privacybeleid van de Verkoper te hebben geraadpleegd en doorgenomen voorafgaand aan zijn bestelling. Vragen omtrent het Privacybeleid kunnen worden gesteld per e-mail of per brief.

 

 1. Klachten

De Koper kan tot 30 dagen na het ontstaan van een klacht, de klacht overmaken per e-mail of per post. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op.

 

 1. Nietigheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst voor gevolg. De overige bepalingen blijven onverkort gelden. Indien een beding is aangetast met nietigheid, wordt dit vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de Partijen.

 

 1. Toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid en de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen worden beheerst door het Belgisch recht en worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van het arrondissement Gent.